Simulátor endovaskulárnych intervencií Cathi

Simulátor širokého spektra endovaskulárnych intervencií a diagnostických výkonov v mnohých špecializaciách hlavne v kardiológii, intervenčnej rádiológii, angiológii a neurochirurgii. Ponúka výbornú možnosť tréningu a výuky so snahou priblížiť sa čo najviac reálnym podmienkam a zlepšovať tak bezpečnosť a kvalitu výkonov v praxi. Prepracovaný software, realistická haptická odozva (anatomické štruktúry a dispozície, interakcie nástrojov), čiastočné využitie reálneho inštrumentária. Dostupný výukový modul 3D Coro na tréning koronárnych zručností, desiatky modelových pacientských prípadov s možnosťou modifikácie resp. vytvorenia nových. Scenáre komplikácií pri výkonoch.

Viaceré moduly : CATHIS 2, 3, 5, smart

– podľa typu poskytuje dva, tri  alebo päť interných sledovacích systémov, ktoré umožňujú simultánne zobrazenie dvoch / troch/ až piatich nezávislých nástrojov

– dizajnované na kompletné prevedenie všetkých intervencií cez jeden inzerčný bod (jugulárny, radiálny, femorálny)

 – v kombinácii 2 modulov (napr. CATHIS3 s CATHIS® 2 =„ad on“ systém) poskytujú možnosť plnej skúsenosti s intervenciami, ktoré vyžadujú dva vstupné body a použitie až piatich rôznych nástrojov

– modul Smart – je inovatívne a flexibilné riešenie pre prenosné simulácie, vhodné na tréning vo všetkých spomínaných špecializaciách, zjednodušená verzia na tréning jednotlivých krokov intervencií a cievnej anatómie

– navigácia inštrumentov, spätná väzba o sile pôsobenia na stenu cievy, použitie balónikového katétra, umožňuje krok za krokom demonštrovať konkrétne postupy a tvoriť scenáre

Software ponúka intervencie vo všetkých vaskulárnych povodiach podľa spektra záujmu: 

  • cereberálne intervencie (akútna ischemická CMP, intrakraniálna stenóza, cerebrálna aneuryzma)
  • intervencie na arteria carotis (stenóza)
  • brušné a panvové cievne intervencie (stenóza a.iliaca, embolizácia a.prostatica, renálna stenóza, stenóza a. femoralis superior, embolizácia uterinnej artérie)
  • trauma management – endovaskulárna balóniková oklúzia aorty (REBOA), endovaskulárna oprava aorty (EVAR, TEVAR)
  • tréning transarteriálnej embolizácie hepatálnych tumorov
  • periférne revaskularizačné techniky na DK – pod kolenom
  • široké spektrum diagnostických a liečebných výkonov na srdci (koronárne intervencie, katetritácia pravého srdca, implantácia aortálnej chlopne TAVI).

–  softvérové ​balíčky pokrývajú viaceré variácie anatómie pacienta, rôzne intervenčné metódy 

– možnosť prejsť priamo na konkrétne kroky intervencie, čo je ideálne na vzdelávacie účely

– v prípade potreby je ako súčasť asistenčného monitoru k dispozícii funkcia merania = uľahčuje paralelné zobrazenie röntgenovej a 3D animácie, čo umožňuje zmerať silu vyvíjanú prístrojom na vnútornú stranu cievy, vizualizovanú v 3D intenzitou farby

– funkciu merania sily možno použiť aj na podávanie liekov

– možnosť importovať obrázky a začleniť do simulácie, ako aj exportovať referenčné obrázky

– možnosť viacerých uživateľských účtov, nastavenia vybraných pacientských prípadov

Extra funkcie softvéru – vizuál monitoru môže byť prispôsobený rozmiestneniu röntgenového systému konkrétneho cathlabu

– užívateľské nastavenie joysticku C ramena (napríklad smer, ktorým sa musí pohybovať, aby sa C rameno dostalo do LAO)

– aspiračný katéter, individuálne programovateľné uhlové polohy, signalizovanie torzie katétra, možnosť inaktivovaž zobrazovanie katétra (koncentrácia na iný výukový cieľ), simulované tvarovanie hrotu katétra

– meranie stenóz, komplexné stenózy, realistické röntgenové projekcie, 3D pohľad na cievy

– manažment podávania kontrastnej látky, manažment dávky

Výrobca: Cathi GmBH, Nemecko, www.cathi.de

Cena: na vyžiadanie