PODPORUJEME VZDELÁVANIE V ZDRAVOTNÍCTVE A MEDICÍNE

Spoločnosť Zbazy s.r.o. vznikla a funguje s cieľom prispieť ku skvalitneniu a zatraktívneniu vzdelávania v zdravotníctve a medicíne, pomáha prenášať aktuálne trendy do reálnych podmienok.

Spektrum činností zahŕňa organizáciu vzdelávacích a osvetových aktivít, demonštráciu a distribúciu vzdelávacích modelov, trenažérov a simulátorov, prenájom jednoduchších i náročnejších zariadení vrátane kompletnej podpory, rôzne formy participácie na odborných vzdelávacích podujatiach, spoluprácu pri zabezpečovaní finančných zdrojov na modernizáciu výučby a pod.

Vzdelávacie aktivity sú zamerané predovšetkým na špecializačné a celoživotné vzdelávanie lekárov a ďalších zdravotníckych profesionálov, ďalej na osvetu a popularizáciu u laickej verejnosti. Sprostredkovateľská, dodávateľská a konzultačná činnosť v odbore je založená na dlhoročných skúsenostiach a spolupráci s partnerskými organizáciami.

Cieľom je pomáhať prekonávať hmotné a informačné prekážky vo vzdelávaní a výcviku profesionálov ako aj odstup a nedostatočnú dostupnosť základného zdravotníckeho vzdelania u laikov.

Naši partneri