PONÚKANÉ SLUŽBY

Podporu medicínskeho a zdravotníckeho vzdelávania realizujeme aj formou nasledovných služieb:

Organizovanie a podpora odborných vzdelávacích podujatí
Organizované vzdelávacie aktivity sú zamerané predovšetkým na špecializačné a celoživotné vzdelávanie lekárov a ďalších zdravotníckych profesionálov. Dôraz je kladený na praktickú “hands-on” skúsenosť, kvalitný výklad a inštruktáž. Podpora odborných školení a seminárov (špecializačné i celoživotné vzdelávanie lekárov, kurzy pre praktický nácvik lekárskych a zdravotníckych zručností) je realizovaná predovšetkým formou zapožičiavania vybavenia pre interaktívnu výučbu a tréning, tiež formou metodickej či organizačnej spolupráce. Sme otvorení reflektovať a riešiť i neštandardné požiadavky.
Organizovanie vzdelávacích a osvetových aktivít
Popularizačné vzdelávacie aktivity sú určené pre širokú verejnosť. Účelom je zvýšiť povedomie laikov predovšetkým o možnostiach a zásadách základnej prvej pomoci, a tak pomôcť prekonávať odstup, bariéry a neistoty pri pomoci v kritických situáciách. Pre odbornú verejnosť organizujeme podujatia zamerané na predstavovanie aktuálnych možností vo vzdelávaní zdravotníckych profesionálov, prezentáciu „up-to-date“ metodík a technológií.
Zapožičiavanie modelov / trenažérov
Vybrané modely, trenažéry aj simulátory Vám môžeme zapožičať pre potreby školení vašich zamestnancov, odborné kurzy a workshopy, či napríklad oživenie a precvičenie zásad prvej pomoci a resuscitácie. Ponuku vybavenia dostupného na zapožičanie stále rozširujeme, preto nás v prípade záujmu určite kontaktujte.
Demo produkty – nechajte si predviesť
Ponúkame možnosť bezplatného krátkodobého prípadne dlhodobého zapožičania vybraných modelov, trenažérov aj simulátorov za účelom zoznámenia sa s ich možnosťami a vlastnosťami.
Konzultácie a poradenstvo
Radi sa s Vami podelíme s našimi znalosťami a skúsenosťami z oblasti technickej a metodickej podpory vzdelávania v rôznych zdravotníckych špecializáciách. Poradíme Vám pri optimalizácii výberu výučbových pomôcok, trenažérov, simulátorov. Pomôžeme pri realizácii kurzov, príprave projektov, získavaní finančnej podpory…
Kurzy prvej pomoci
Pripravujeme kurzy prvej pomoci určené pre laickú verejnosť, ktoré budú klásť maximálny dôraz na praktický nácvik jednotlivých techník a postupov.
Zážitkové aktivity a team-buildingové programy
Pripravujeme ponuku zážitkových aktivít a team-buildingových programov zameraných na laickú prvú pomoc, prevenciu zranení a ochorení, zvládanie základných zdravotných komplikácií.